Tag Archives: xử lý nước thải rỉ rác

Xử lý nước thải rỉ rác tại các bãi chôn lấp

Xử lý nước thải rỉ rác tại bãi chôn lấp

Tổng quan về nước rỉ rác và xử lý nước thải rỉ rác.  Nước rỉ rác tại các bãi rác chôn lấp là một vấn đề môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh kế của người dân xung quanh. Nước rỉ rác là dịch thải sinh ra do quá trình phân hủy của rác thải hữu …

Read More »