Tag Archives: hệ thống xử lý nước rỉ rác

Xử lý nước thải rỉ rác tại các bãi chôn lấp

Xử lý nước thải rỉ rác tại bãi chôn lấp

Tổng quan về nước rỉ rác và xử lý nước thải rỉ rác.  Nước rỉ rác tại các bãi rác chôn lấp là một vấn đề môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh kế của người dân xung quanh. Nước rỉ rác là dịch thải sinh ra do quá trình phân hủy của rác thải hữu …

Read More »

Công nghệ xử lý nước rỉ rác

Hiện nay nguồn nước mặt và nước ngầm đang bị ô nhiễm bởi các nguồn thải, trong đó nước thải từ các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt cũng góp phần làm ô nhiễm đáng kể nếu không được thu gom và xử lý triệt để. Với công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt ở nước ta hiện …

Read More »